Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος προέβη στην ανανέωση των συμβάσεων δέκα (10) υπαλλήλων του Δήμου. Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η μηδενική ανεργία στο νησί της Νισύρου, στόχος που αποτελεί κύριο στοιχείο των εξαγγελιών της Πατριωτικής Ενωτικής Κίνησης Αναγέννησης της Νισύρου (ΠΕΚΑΝ).
Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-2016) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012.

3. Την με αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/οικ.27778/27.10.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών &Διοικητικής Ανασυγκρότησης-παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας.

4. Την με αριθμό 409/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προσελήφθηκε το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου από 13/07/2015 έως 11/03/2016.

5. Την με αριθ. 66/11-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων για την καθαριότητα βάσει του άρθρου 50 του Ν.4351/2015.

6. Τις από 2/1/2017 βεβαιώσεις εγκατάστασης των κάτωθι εργαζομένων

ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΕΙΝΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΕΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΤΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

7. Την με αριθμ.4137/30-12-2016 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι για τις δαπάνες παράτασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δώδεκα (12)μηνών, υπάρχει στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 επαρκές ποσό πίστωσης για την μισθοδοσία των ανωτέρω, Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι την αυτοδίκαιη παράταση μέχρι 31/12/2017, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.4429/2016(ΦΕΚ 199-Α-21-10-2016) με τις οποίες αντικαθίσταται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 των ισχυουσών συμβάσεων alternativas al viagra naturales εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών του τομέα καθαριότητας του Δήμου μας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης των ανωτέρω αναφερθέντων υπαλλήλων.

Ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει άλλες δέκα (10) θέσεις εργασίας με συμβάσεις οκτώ μηνών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αναμένεται η προκήρυξη τους στο επόμενο διάστημα.